Rekisteriseloste


Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Pasila Designin henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 8.8.2019. Viimeisin muutos 8.8.2019.

1. Rekisterinpitäjä

Pasila Design (y-tunnus 2470489-7)
Susitie 13 A 2
00800 Helsinki

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Juho Pasila
juho@pasiladesign.fi
040-5745203

3. Rekisterin nimi

Rekisterin nimi on Pasila Designin asiakasrekisteri. 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilö on rekisteröitynyt Pasila Designin asiakkaaksi tai ostanut Pasila Designin tuotteen.

Rekisterin käyttötarkoitus on Pasila Designin asiakasrekisterin ylläpitäminen, asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden tilausten seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Pasila Designin toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Pasila Designin omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Pasila Design saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Pasila Designin asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Pasila Designilla on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä sähköpostitse rekisterinhoitajalle.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tiedot tilauksista
  • Tilausten seurantatiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri sisältää Pasila Designin asiakkaiden ja muuhun asialliseen yhteyteen kuuluvien henkilöiden itse ilmoittamia tietoja, evästeiden myötä automaattisesti tallentuvia käyttäjän Pasila Designin verkkosivustoilla tekemiä toimenpiteitä tai Rekisterinpitäjän omassa toiminnassa kertynyttä tietoa.

Henkilötietoja voidaan kerätä Pasila Designin verkkosivustoilla, niiden laskeutumissivuilla ja lomakkeiden avulla, jolloin tietoja saadaan Rekisteröidyltä itseltään. Henkilötietoihin yhdistettävää tietoa voi syntyä myös automaattisesti evästeiden avulla. Tietoja voi myös kertyä Rekisterinpitäjän omassa toiminnassa. Rekisteröidyn tietoja voidaan siirtää Rekisterinpitäjän käyttämien järjestelmien välillä vähintään kerran vuodessa.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Osa tietojen käsittelemisessä käytettävistä teknisistä apuvälineistä ovat Rekisterinpitäjän käyttämän ulkopuolisen palveluntarjoajan omistuksessa ja hallinnassa. Tiedot sijaitsevat palveluntarjoajasta riippuen Suomessa tai Suomen rajojen ulkopuolella Rekisterinpitäjän käyttämien palveluiden omistajien tietovarastoissa, jonne ne siirretään noudattaen EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimia edellytyksiä. Ne voivat olla myös EU:n tai ETA:n ulkopuolella. 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).